Autoriõigused

Häppeningi veebilehe sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehe ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad fotoprojektid, artiklid jms) seotud õigused kuuluvad Häppeningile või on Häppeningil luba teoste kasutamiseks.

Veebilehel avalikustatud teoseid tohib ilma Häppening eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida, kuid refereering või tsitaat peab sisaldama viidet veebilehele ja võimalusel ka teose autorile. Viide veebilehele peab sisaldama hüperlinki veebilehele.

Veebilehel avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil anditshappening@gmail.com. Samuti kirjutage palun samal aadressil, kui Teie hinnangul on veebilehel avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Veebilehel avaldatud teoste sisu ei ole ühelgi juhul käsitatav ekspertarvamusena või asjatundja soovitusena. Häppening ei vastuta veebilehel avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Häppening mistahes kahju eest, mis on tekkinud veebilehel avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

Kaastöö avaldamine

Iga soovija võib teha Häppeningile ettepaneku avalikustada veebilehel oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, lühiessee või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub veebilehel kajastatavate teemadega ega kutsu üles vägivallale, ei ole põhjendamatult vulgaarne või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sobimatu. Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov ja kaastöö aadressil anditshappening@gmail.com. Häppeningil on õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest. Kaastöö edastamisel Häppeningile annab kaastöö autor Häppeningile tasuta üle kõik kaastööga seotud varalised õigused.